XEM CHỈ SỐ CÔNG NGHỆ

Năm khảo sát Cấp độ so sánh Xem điểm So sánh với chỉ số của Tỉnh

Chọn chỉ số Tcc   Tcc Thành phần kỹ thuật
Tcc Thành phần con người
Tcc Thành phần thông tin
Tcc Thành phần tổ chức

Chọn biểu đồ Tcc Tcc Tcc Tcc

Chọn đơn vị so sánh:
      Tỉnh Đồng Nai

Ghi chú: Điểm các thành phần T, H, I, O trên đồ thị là điểm đã được chuyển về khoảng [0, 1].
Tên Điểm T Điểm H Điểm I Điểm O T/45 H/22 I/15 O/18
Tỉnh Đồng Nai27.518812.893813.068712.54880.61150.58610.87120.6972