XEM CHỈ SỐ CÔNG NGHỆ

Năm khảo sát Cấp độ so sánh Xem điểm So sánh với chỉ số của Tỉnh

Chọn chỉ số Tcc   Tcc Thành phần kỹ thuật
Tcc Thành phần con người
Tcc Thành phần thông tin
Tcc Thành phần tổ chức

Chọn biểu đồ Tcc Tcc Tcc Tcc

Chọn đơn vị so sánh:
TỈNH ĐỒNG NAI


Mã điểm Tên điểm Điểm
O.21 Tiêu chí O.21 - Hiệu quả quản lý hiệu suất thiết bị 3.6462 / 5
O.22 Tiêu chí O.22 - Phát triển đổi mới sản phẩm 1.2434 / 4
O.23 Tiêu chí O.23 - Chiến lược phát triển 1.6126 / 2
O.24 Tiêu chí O.24 - Hệ thống quản lý sản xuất 2.0573 / 3
O.25 Tiêu chí O.25 - Bảo vệ môi trường 3.0098 / 4