XEM CHỈ SỐ CÔNG NGHỆ

Năm khảo sát Cấp độ so sánh Xem điểm So sánh với chỉ số của Tỉnh

Chọn chỉ số Tcc   Tcc Thành phần kỹ thuật
Tcc Thành phần con người
Tcc Thành phần thông tin
Tcc Thành phần tổ chức

Chọn biểu đồ Tcc Tcc Tcc Tcc

Chọn đơn vị so sánh:
TỈNH ĐỒNG NAI


Mã điểm Tên điểm Điểm
I.17 Tiêu chí I.17 - Thông tin phục vụ sản xuất 3.5007 / 4
I.18 Tiêu chí I.18 - Thông tin phục vụ quản lý 3.1804 / 4
I.19 Tiêu chí I.19 - Phương tiện, kỹ thuật thông tin 2.8434 / 3
I.20 Tiêu chí I.20 - Chi phí mua bán, trao đổi cập nhật thông tin 2.9259 / 4