XEM CHỈ SỐ CÔNG NGHỆ

Năm khảo sát Cấp độ so sánh Xem điểm So sánh với chỉ số của Tỉnh

Chọn chỉ số Tcc   Tcc Thành phần kỹ thuật
Tcc Thành phần con người
Tcc Thành phần thông tin
Tcc Thành phần tổ chức

Chọn biểu đồ Tcc Tcc Tcc Tcc

Chọn đơn vị so sánh:
TỈNH ĐỒNG NAI


Mã điểm Tên điểm Điểm
H.11 Tiêu chí H.11 - Tỷ lệ lao động có trình độ đại học, cao đẳng trở lên 3.2112 / 4
H.12 Tiêu chí H.12 - Tỷ lệ thợ bậc cao 1.6629 / 4
H.13 Tiêu chí H.13 - Tỷ lệ cán bộ quản lý 1.1944 / 2
H.14 Tiêu chí H.14 - Tỷ lệ công nhân đã qua huấn luyện, đào tạo 1.8517 / 3
H.15 Tiêu chí H.15 - Tỷ lệ chi phí cho đào tạo và nghiên cứu phát triển 1.0937 / 5
H.16 Tiêu chí H.16 - Năng suất lao động 3.9161 / 4