XEM CHỈ SỐ CÔNG NGHỆ

Năm khảo sát Cấp độ so sánh Xem điểm So sánh với chỉ số của Tỉnh

Chọn chỉ số Tcc   Tcc Thành phần kỹ thuật
Tcc Thành phần con người
Tcc Thành phần thông tin
Tcc Thành phần tổ chức

Chọn biểu đồ Tcc Tcc Tcc Tcc

Chọn đơn vị so sánh:
XEM VÀ SO SÁNH LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP - CHỈ SỐ ĐÓNG GÓP CÔNG NGHỆ TCC

STT Xem và so sánh Loại hình Doanh nghiệp - Chỉ số đóng góp công nghệ Tcc Điểm Tỷ lệ
1 Tcc-DN nhà nước 0.6817 17.54%
2 Tcc-DN tư nhân 0.5883 15.14%
3 Tcc-Công ty TNHH 0.6627 17.05%
4 Tcc-DN 100% vốn đầu tư nước ngoài 0.6467 16.64%
5 Tcc-DN liên doanh 0.6400 16.47%
6 Tcc-Công ty Cổ phần 0.6667 17.16%