XEM CHỈ SỐ CÔNG NGHỆ

Năm khảo sát Cấp độ so sánh Xem điểm So sánh với chỉ số của Tỉnh

Chọn chỉ số Tcc   Tcc Thành phần kỹ thuật
Tcc Thành phần con người
Tcc Thành phần thông tin
Tcc Thành phần tổ chức

Chọn biểu đồ Tcc Tcc Tcc Tcc

Chọn đơn vị so sánh:
XEM VÀ SO SÁNH LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP


Ghi chú: Điểm các thành phần vẽ trên biểu đồ đã được chuyển về khoảng [0, 1]. 'Tỷ lệ THIO' là tổng điểm các thành phần T, H, I, O được chuyển về khoảng [0, 1].
Tên Tcc Tỷ lệ THIO T H I O
Tỉnh Đồng Nai 0.6684 0.679924 0.6551 0.5861 0.8712 0.6972
DN nhà nước 0.7347 0.739305 32.6435 / 45 15.6435 / 22 14.0000 / 15 11.6435 / 18
DN 100% vốn đầu tư nước ngoài 0.6654 0.677273 29.3847 / 45 12.7099 / 22 13.1192 / 15 12.5135 / 18
DN tư nhân 0.6117 0.624145 29.0803 / 45 11.6755 / 22 10.8669 / 15 10.7918 / 18
DN liên doanh 0.6400 0.651142 24.5548 / 45 15.8874 / 22 13.0041 / 15 11.6679 / 18
Công ty TNHH 0.7124 0.720623 32.4884 / 45 13.2760 / 22 12.4448 / 15 13.8531 / 18
Công ty Cổ phần 0.6798 0.690447 29.9970 / 45 13.8423 / 22 13.0631 / 15 12.1423 / 18