XEM CHỈ SỐ CÔNG NGHỆ

Năm khảo sát Cấp độ so sánh Xem điểm So sánh với chỉ số của Tỉnh

Chọn chỉ số Tcc   Tcc Thành phần kỹ thuật
Tcc Thành phần con người
Tcc Thành phần thông tin
Tcc Thành phần tổ chức

Chọn biểu đồ Tcc Tcc Tcc Tcc

Chọn đơn vị so sánh:
XEM VÀ SO SÁNH LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP


Ghi chú: Điểm các thành phần vẽ trên biểu đồ đã được chuyển về khoảng [0, 1]. 'Tỷ lệ THIO' là tổng điểm các thành phần T, H, I, O được chuyển về khoảng [0, 1].
Tên Tcc Tỷ lệ THIO T H I O
Tỉnh Đồng Nai 0.6486 0.660301 0.6115 0.5861 0.8712 0.6972
DN nhà nước 0.6817 0.689305 27.6435 / 45 15.6435 / 22 14.0000 / 15 11.6435 / 18
DN 100% vốn đầu tư nước ngoài 0.6467 0.658679 27.4996 / 45 12.7118 / 22 13.1250 / 15 12.5315 / 18
DN tư nhân 0.5883 0.599955 26.6613 / 45 11.6755 / 22 10.8669 / 15 10.7918 / 18
DN liên doanh 0.6400 0.651111 24.5517 / 45 15.8874 / 22 13.0041 / 15 11.6679 / 18
Công ty TNHH 0.6627 0.672438 28.0583 / 45 13.2291 / 22 12.3917 / 15 13.5647 / 18
Công ty Cổ phần 0.6667 0.677871 28.7394 / 45 13.8423 / 22 13.0631 / 15 12.1423 / 18