Giới thiệu

Trong môi trường cạnh tranh ngày càng tăng, các quốc gia trên thế giới coi khoa học và công nghệ là một biến số chiến lược quyết định sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Khoa học và công nghệ đã tạo ra môi trường sống nhân tạo đầy đủ và tiện nghi hơn, quan hệ giữa khoa học công nghệ và quá trình biến đổi xã hội đã tăng thêm sức mạnh cho nhau. Tuy nhiên, việc nhìn nhận công nghệ như một yếu tố cấu thành trong các nỗ lực phát triển luôn đòi hỏi một cơ sở dữ liệu hỗ trợ cho việc đưa ra các quyết định thực tiễn để có thể trả lời các câu hỏi mang tính sống còn như: Hiện trạng năng lực công nghệ, những nhu cầu công nghệ cấp bách, những lĩnh vực công nghệ cần chuyên môn hoá của một quốc gia…

Trong năm 2003, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thành lập tổ công tác và đưa vào chương trình triển khai đánh giá hiện trạng năng lực công nghệ của các ngành và các địa phương. Từ tháng 12/2003 đến tháng 10/2004 tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện đề tài “Điều tra đánh giá hiện trạng và xây dựng cơ sở dữ liệu về năng lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” và đã áp dụng kết quả của đề tài thực hiện điều tra hiện trạng công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hàng năm theo sự chấp thuận của UBND tỉnh Đồng Nai tại Công văn số 6564/UBND-NL ngày 13/10/2005.

Thông qua đợt đánh giá tổng thể 500 doanh nghiệp năm 2004 và thực hiện đánh giá lại 70/500 doanh nghiệp theo định kỳ hàng năm, thì đến thời điểm hiện nay kết quả đánh giá hiện trạng công nghệ cho thấy sự lão hóa về công nghệ và tính chính xác về số liệu T, H, I, O của các doanh nghiệp không đảm bảo do chưa được đánh giá tổng thể để cập nhật chính xác lại. Bên cạnh đó việc áp dụng tiêu chí đánh giá của đề tài điều tra hiện trạng công nghệ chưa có sự thống nhất chung trong cả nước về phương pháp luận và tiêu chí nên việc so sánh hiện trạng công nghệ của tỉnh Đồng Nai với các tỉnh khác trong cả nước chưa thực hiện được. Chính vì vậy, ngày 08/4/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn chỉnh phương pháp luận phục vụ công tác đánh giá trình độ công nghệ và ban hành Thông tư số 04/2014/TT-BKHCN hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất chung cho tất cả các địa phương trong cả nước.

Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện tổng điều tra và xây dựng cơ sở dữ liệu về đánh giá trình độ công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015 theo tiêu chí Thông tư số 04/2014/TT-BKHCN, mục tiêu mà Sở Khoa học và Công nghệ đưa ra có thể tóm tắt ở 4 điểm chính:

1. Hình thành báo cáo tổng hợp đánh giá trình độ công nghệ sản xuất của 706 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, dựa trên dữ liệu điều tra cụ thể và phân tích có hệ thống;

2. Thiết lập lại cơ sở dữ liệu và xây dựng lại Web về trình độ công nghệ của các doanh nghiệp trên địa bàn phục vụ cho công tác quản lý, nghiên cứu hoạch định chính sách phát triển KT-XH của tỉnh Đồng Nai;

3. Tạo nền tảng cho việc xây dựng và đánh giá hiệu quả cho các quy hoạch chuyên ngành; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo hộ Sở hữu trí tuệ, đổi mới công nghệ...;

4. Gắn kết với các địa phương trong cả nước tạo định hướng phát triển công nghệ chung cho nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Trong quá trình triển khai thực hiện tổng điều tra và xây dựng cơ sở dữ liệu về đánh giá trình độ công nghệ sản xuất, nhờ áp dụng các phương pháp thu thập hợp lý, được sự chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh Đồng Nai và sự phối hợp chặt chẽ của Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai cùng các ban, ngành của tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng hoàn tất cơ sở dữ liệu đánh giá trình độ công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp, các ngành, lĩnh vực và cơ sở dữ liệu dạng trang web để làm nền tảng công tác quản lý, nghiên cứu hoạch định chính sách phát triển KT-XH của tỉnh Đồng Nai.